İlitam TBMM de Kabul Edildi

03 May 2018 Per 2:36
Bu haber 2.785 kez okundu
YAZDIR YAZDIR
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

İlitam TBMM de Kabul Edildi

Diyanet-Sen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı İLİTAM(lisans tamamlama)TBMM de kabul edildi.

Diyanet-Sen’in uzun zamandır üzerinde çalıştığı ilahiyat önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem 3. Yasama Yılı 94. Birleşim (02 Mayıs 2018 Çarşamba) ‘ inde  5’inci maddeye bağlı geçici madde 77′ inci madde oylara sunularak kabul edildi.

GEÇİCİ MADDE 77- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

Buna istinaden muhallefet partilerinin geçici 77 madde ile ilgili görüş ve itirazları hükümet tarafından kabul edilmedi.

Geçici 77 maddeye itiraz ve öneriler.

Meclis Komisyon Tutanakları

5’inci maddeye bağlı geçici madde 77 üzerinde ikisi aynı mahiyette olmak üzere üç adet önerge vardır, ilk okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir, birlikte işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 556 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 5’inci maddesine bağlı geçici madde 77’nin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Didem Engin ,Mahmut Tanal ,Ali Şeker (İstanbul Millet Vekilleri)

Ali Yiğit Serdal Kuyucuoğlu Kazım Arslan (İzmir Mersin Denizli Millet Vekilleri)

Aynı mahiyetteki önergenin diğer imza sahipleri:

Filiz Kerestecioğlu Demir Mehmet Ali Aslan Hüda Kaya (İstanbul Batman İstanbul Millet Vekilleri)

Mehmet Emin Adıyaman Sibel Yiğitalp ( Iğdır Diyarbakır Millet Vekilleri)

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergelere Komisyon katılıyor mu?

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU SÖZCÜSÜ LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk olarak Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu konuşacak.

Buyurun Sayın Kuyucuoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 556 sıra sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine söz almış bulunuyorum. Be vesileyle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Söz konusu tasarıda, bazı üniversitelerimizin bölünerek farklı isimlerde üniversiteler kurulması teklif edilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi öteden beri eğitim ve öğretim alanındaki açmazların üzerine titizlikle eğilmektedir. Parti olarak, üniversitelerin yurt çapında yaygınlaştırılmasından ve sayılarının artırılmasından yanayız. Ancak yeterli altyapı, bina, mekân ve donanıma, yeterli sayıda öğretim kadrosuna sahip olması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Değerli milletvekilleri, gerek üniversite açmakta gerekse yüksekokuldan diplomalı gençler yetiştirmekte akılcı ve tutarlı yol sayı kadar kalitenin de esas alınmasıdır. Bugün eğitim ve öğretimdeki en önemli problemlerden biri gençlerimizin yeterli birikim ve donanıma sahip olmadan okullarını bitirmeleridir. Bu eksiklik gençlerimizin iş hayatına atılırken zorluklarla karşılaşmalarına ve işsiz kalmalarına yol açmaktadır.

Üniversitelerimizde öğrencilerin mesleki açıdan yeterli bireyler olarak yetişmelerini sağlayan etkenlerin başında öğretim kadrosu gelmektedir. Kaliteli akademisyenlerin varlığı çocuklarımızın iyi yetişmesi açısından elzemdir. Yeterli ve aranılan düzeyde öğretim kadrosuna sahip olmayan fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrenciler kendilerini geleceğe hazırlayacak bilgileri edinememektedirler. Bin bir zorluğa göğüs gererek üniversitelerden mezun olan gençlerimiz istihdam sorunuyla karşılaşmakta, iş bulmakta zorlanmaktadır.

Yeterince düşünülüp planlanmadan açılan üniversitelerden mezun olanlar boşta gezmektedir. Şu anda yüz binlerce yüksekokul ve üniversite mezunu genç iş bulmak için devlet kurumlarının ve özel şirketlerin kapısında beklemektedir. Bu tablonun sorumlusu da gençlerimiz değil, kuşkusuz Hükûmettir. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs 2017 dönemi işgücü istatistiklerinde 1 milyon 134 bin üniversiteli resmen işsiz görülmektedir.

Düzenleme yapılması gereken bir diğer önemli husus da akademisyenlerin mali durumlarının iyileştirilmesidir. Bir öğretim üyesinin yetişmesi çok zordur. Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının tamamlanması en az on yıl sürmektedir. Geleceğin Türkiyesinin inşa edilmesinde önemli rol oynayan bilim yuvalarında çalışanlarımızın geçim derdi de olmamalıdır.

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısıyla 13 yeni üniversite açılıyor, iktidarın üç yıl önce söz verdiği Tarsus Üniversitesi de bunlardan biridir. Baskın seçim öncesi seçim rüşveti gibi görünse de buna rağmen Mersin Milletvekili olarak bu gelişmeden mutluluk duydum çünkü geçen yıl Komisyona gelen teklif geri çekilmişti. Daha önce yapılan üniversitelerin bölündüğü doğrudur ancak o köklü üniversiteler çeşitli illerde fakülte ve yüksekokul açarak gelecekte Anadolu’da yeni üniversitelerin açılmasının altyapısını hazırlamıştı. Demokratik ve özgür bir yapısı olması gereken üniversitelerin kendi talep ve istekleri dışında, karşı çıkmalarına rağmen cebren bölünmeleri demokratik de değildir, hakkaniyetli de de değildir. Üniversitelere daha fazla müdahale etmeyin, bunun zararını ülkemiz görüyor.

İlahiyat ön lisans okuyanlara da dikey geçiş hakkının sağlanması diğer bölümlere bu hakkın verilmemesi de eşitlik ilkesine aykırıdır, haksızlıktır.

Yetişmiş insanlar ülkemizden kaçıyor. Son bir buçuk yıl içerisinde 5 binin üzerinde akademisyen OHAL’in arkasına sığınılarak üniversitelerden atıldı, ihraç edildi. Bunların büyük bir kısmı FETÖ’yle alakası olmayan yurtsever ve demokrat akademisyenlerdi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın lütfen.

SERDAL KUYUCUOĞLU (Devamla) – Yeni üniversitelerin kurulması kararını alan Hükûmetin üniversitelerde yetişmiş akademisyenlerden kendileri gibi düşünmeyenleri tasfiye etmeye çalışması Türkiye’ye yapılan en büyük ihanetlerden biridir.

Değerli milletvekilleri, AKP, MHP partileri 24 Haziran seçimlerine ittifakla gidiyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi de dört partili bir ittifakla seçime gidiyor görünüyor. Bu kurulan dörtlü ittifak Türkiye koalisyonu olacaktır. “Önce Türkiye” düşüncesinde olanların ittifak kurabilmeleri, sürekli Erdoğan tarafından gerilen, kutuplaştırılan ülkemizde diyalog yolunun açılmasına neden olacaktır. Bunu, bu ülkenin her vatandaşı sevinçle karşılamaktadır.

Farklı siyasi düşüncedeki partilerin bir araya gelerek ittifak kurmaları, birlikte seçime girmeleri, bu yapıların “Önce vatan” düşüncesinin bir kanıtıdır diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde şimdi de Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan konuşacak.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Gerekçe.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Maddeyle, ilahiyat ön lisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi verilmesi öngörülmektedir. AKP iktidar olduğu günden bugüne ilahiyat fakültelerine sürekli olarak ayrıcalıklı imkân ve olanaklar tanımaktadır. Benzer şekilde ilahiyat fakültesi öğrencilerine de ayrıcalıklar tanımaktadır. Bugün birçok kamu kurumunda yönetici konumda olanlar arasında ilahiyat fakültesi mezunlarının sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Hali hazırda ilahiyat ön lisans programında okuyan ya da mezun olan öğrenciler örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu düzenleme varken ayrıca ilahiyat ön lisans programındaki öğrencilere yönelik özel bir düzenleme yapılmasının gerekçesi anlaşılır değildir. Eşitlik ilkesine aykırıdır.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önergeler kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 556 sıra sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 5’inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 77’nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Kamil Aydın İsmail Faruk Aksu Zühal Topcu

Erzurum İstanbul Ankara

Baki Şimşek Arzu Erdem

Mersin İstanbul

“GEÇİCİ MADDE 77- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilahiyat ile gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında önlisans programından mezun durumda olanlara, aynı programları uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU SÖZCÜSÜ LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Kanun Tasarısı’yla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 77’nci madde, ilahiyat ön lisans programlarından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde eş değer alanlarda lisans tamamlama imkânı getirmekte, değişiklik önergesi ise getirilen bu lisans tamamlama imkânının gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında ön lisans programlarından mezun olanlara da tanınmasını amaçlamaktadır. Bu değişiklikle, söz konusu alanlarda ön lisans eğitimi görmüş ve çoğu kamuda görev yapanların üst öğrenim yapamamış olmalarından kaynaklı mağduriyetleri giderilmiş olacaktır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

5’inci maddeye bağlı geçici madde 77’yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Benzer Haberler

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:>

Başkan Ali Koç Kontv’de Diya...

Başkan Ali Koç Kontv’de Diyanet-Sen’in Altın Çağını Değerlendirdi Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç Kontv’de canlı yayında...

Konya Şube Başkanı Ali Koç G...

Konya Şube Başkanı Ali Koç Güven Tazeledi Diyanet-Sen Konya Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunu Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi....

Başkan Koç; Onlar Konuştu Di...

Başkan Koç; Onlar Konuştu Diyanet-Sen Yaptı Diyanet-Sen’in uzun yıllar çıkması için mücadele verdiği İlahiyat Önlisans mezunlarına sınavsız...

Memur-Sen’liler %60’a Varan ...

Memur-Sen’liler %60’a Varan Özel İndirim Hizmeti Alacak Memur-Sen Konya İl Başkanlığı üyelerinin daha kaliteli ve özel indirimli hizmetleri...

DİYANET-SEN MARŞI

BAŞKANDAN

SAYAÇ

web counter

ZİYARETÇİ DEFTERİ

TANITIM FİLMİ

Namaz Vakitleri